menu
Ексклюзив Надзвичайні події Влада Громади Війна Освіта Культура Туризм Дозвілля Спорт Технології Історія Україна і Світ Агро Коронавірус Інфо Medtime Оздоровлення Beauty.Time Life Команда IVin
<-

Освітня революція: інноваційні підходи до цифрового навчання в коледжі на Вінниччині

17.05.2024 16:00

Могилів-Подільський монтажно-економічний фаховий коледж йде в ногу з сучасними освітніми трендами

У сучасному суспільстві адаптація освітнього процесу до умов технологічного та цифрового прогресу стає надзвичайно важливою. Швидкі темпи розвитку технологій змінюють не лише промисловість, але й спосіб життя, робочі навички та вимоги до спеціалістів. Освіта має бути готовою відповідати цим викликам, пропонуючи студентам інноваційні методи навчання, що дозволять їм розвивати цифрову грамотність, критичне мислення та творчі навички.

I-VIN.INFO поспілкувався із директором Могилів-Подільського монтажно-економічного фахового коледжу Володимиром Заячковським та дізнався, як ця адаптація проходить в його навчальному закладі.

Наведена нижче стаття була створена в рамках проєкту n-ost «Online journalism, in-depth», який фінансується Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ). Погляди, висловлені в цій статті, належать незалежним авторам і не обов’язково відображають погляди BMZ.

Так само, як наразі проходить технологічна революція в промисловості, відбувається відповідна революція і в освіті. Сучасна освітня парадигма розрахована на програму «Освіта 4.0», яка базується на таких критеріях:

- творче навчання,

- навчання протягом усього життя,

- міждисциплінарне навчання

- персоналізоване навчання, орієнтоване на студента, засноване на гуманістичних цінностях.

Нещодавно, 17 квітня, в Могилів-Подільському монтажно-економічному фаховому коледжі відбувся майстер-клас «Адаптація ПТО України до освіти 4.0: виклики, можливості, оптимізація та розширення досвіду ЗПТО». Метою майстер-класу було сприяння формуванню фахових компетентностей студентів шляхом аналізу потенціалу європейських фахових віртуальних мереж та розширення спектру фахових проєктів з перспективою партнерства з закладами профтехосвіти ЕС.

«Традиційні форми та методи навчання вже морально застаріли. Зараз з’явилося багато форм штучного інтелекту, які значною мірою впливають на ті зміни, які відбуваються в освіті. Відповідно, ми мусимо реагувати та вносити зміни до своїх програм. Я викладаю предмет «Вступ до спеціальності», і курс мого предмету із появою штучного інтелекту за один рік був переписаний повністю», - зазначає Володимир Заячковський.

Радикальні зміни відбуваються в технологічному плані і ті, хто в майбутньому буде обслуговувати ці технології, теж мають змінюватись.

Викладачі та студенти коледжу активно користуються платформою «Дія.Освіта». Кожен викладач пройшов навчальний матеріал, який є на цій платформі та склав тестування. Також студенти та студентки в режимі онлайн переглядають та засвоюють навчальний матеріал з платформи «Дія.Освіта» і складають тести, щоб отримати певні сертифікати.

Могилів-Подільський монтажно-еконосічний фаховий коледж має платформу дистанційного навчання, з якою працює вже шість років. На цій платформі розміщено 240 найрізноманітніших навчальних курсів. Ці курси викладачі щорічно змушені адаптувати до тих змін, які несе науково-технічний прогрес.

За статистикою Міністерства цифрової трансформації, 91,3 % опитаних підлітків погоджуються, що цифрова освіта впливає на якість навчального процесу.

«Ми використовуємо не лише «Дія.Освіта». Також ми використовуємо навчальні матеріали від компанії Microsoft, які є у вільному доступі. Кожен студент та студентка, можуть обрати ті матеріали, які для них будуть кориснішими та цікавішими. Ми зі свого боку повністю заохочуємо такий індивідуальний підхід та надаємо для цього усі необхідні ресурси», - додає Володимир Заячковський.

Директор Могилів-Подільського монтажно-економічного фахового коледжу переконаний, що в найближчому майбутньому випускники його закладу, незалежно від спеціальності, будуть зобов’язані працювати із цифровими інструментами.

З приходом штучного інтелекту відкривається величезна кількість ніш, але й багато закривається. Якщо людина здобувала свій фах до настання стрімкого технологічного прогресу, то зі зміною технологій вона буде змушена вдосконалюватись і змінюватись. Ми живемо в часи, коли нам треба буде навчатися протягом усього життя. І саме навички цифрової грамотності та індивідуального підходу до навчання, які сучасні студенти отримують в навчальних закладах, допомагатимуть у цьому.

Із розвитком технологій виникає небезпека для персональних даних людей, які використовують цифрові ресурси. Це стосується і студентів, які користуються онлайн-платформами для свого навчання. В Могилів-Подільському монтажно-економічному фаховому коледжі для окремих спеціальностей ввели дисципліну «Кібербезпека та захист комп’ютерних мереж».

«В нашому навчальному процесі ми використовуємо платформу Moodle. В цій системі ми забезпечуємо захист персональних даних наших студентів та усіх навчальних матеріалів. Для цього у нас працює окремий інженер, який пояснює, як захищати дані викладачам та студентам», - пояснює директор коледжу.

Серед онлайн-платформ, окрім «Дія.Освіта» та Moodle, в коледжі використовують пакет Office 365 та сервіси для онлайн навчання Zoom та Google Meet. Навчальний заклад майже не переходив на онлайн навчання із початком повномасштабної війни. Адже там вдалося швидко облаштувати бомбосховище, яке дозволяє усім студентам та студенткам безпечно навчатися в режимі офлайн. Проте, на випадок форс-мажорних обставин, самостійного опрацювання чи складання тестових завдань використовуються саме ці системи.

Штучний інтелект дає багато переваг сучасній освіті, але несе також одну серйозну загрозу. Надзвичайно широкий спектр можливостей, які надає ШІ, дозволяє студентам за лічені хвилини генерувати матеріали, не вимагаючи від них глибинного аналізу та засвоєння інформації. Цю проблему розуміють і в Могилів-Подільському монтажно-економічному фаховому коледжі.

«Якщо викладач не буде змінюватись і продовжить потребувати від студента лише викладення тої чи іншої інформації, то штучний інтелект для такого викладача дійсно стане проблемою. Але якщо ми будемо ставити питання не про формування матеріалу, а про його розуміння – про пояснення тих елементів, які надав ШІ то це буде зовсім інший рівень викладання. Якщо студент дійсно згенерував свій матеріал за допомогою штучного інтелекту, але він розуміє структуру і може пояснити цю інформацію, то честь йому і хвала», - переконаний пан Володимир.

В цьому році в коледжі сформували ще два комп’ютерних класи, тож зараз в закладі є чотири повноцінних класи по 12-16 комп’ютерів в кожному. В найближчому майбутньому Могилів-Подільський монтажно-економічний фаховий коледж націлений на нарощування матеріально-технічної бази, а також постійну підготовку самих викладачів до швидкої зміни реалій сучасної цифрової освіти.


_______________________________________________________________________________


An Educational Revolution: Innovative Approaches to Digital Learning at a College in Vinnytsia Region


Mohyliv-Podilskyi Assembly and Economic Vocational College, keeps pace with modern trends in education


In today’s society, it is becoming ever more important to adapt educational processes to respond to technological and digital progress. The fast pace of technological development is transforming not just industry, but also lifestyles, work skills and requirements for professional specialization. In order to meet these challenging demands, education must offer students innovative learning methods that will enable them to develop digital literacy, critical thinking and creative skills.

I-VIN.INFO spoke with Volodymyr Zayachkovskyi, director of Mohyliv-Podilskyi Assembly and Economic Vocational College, to find out how this adaptation is taking place at his institution.

The following publications were produced as part of the n-ost project «Online journalism, in-depth», which is funded by the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ). The views expressed in these publications are those of the independent authors and do not necessarily reflect those of the BMZ.

As a technological revolution is taking place in industry, a corresponding revolution is simultaneously occurring in education. The modern educational paradigm is designed on the «Education 4.0» program, which is based on the following criteria:

- creative learning,

- lifelong learning,

- interdisciplinary training,

- personalized learning which is focused on the student and based on humanistic values.

Recently, on April 17, a master class, «The Adaptation of Ukraine’s Vocational and Educational Training (VET) to Education 4.0: Challenges, Opportunities, Optimization and Expansion of the VET Experience» was held at Mohyliv-Podilskyi Assembly and Economic Vocational College. The purpose of this master class was to promote the formation of students professional competency via analyzing the potential of European professional virtual networks and expanding the range of professional projects with the prospect of partnerships with vocational and technical institutes in the European Union.

«Traditional forms and methods of education are already morally outdated. The emergence of many forms of artificial intelligence is greatly influencing the changes that are taking place in education. We must respond accordingly and make changes to our programs. I teach the subject, «Introduction to the Specialty» and my course for this subject was completely rewritten in the past year owing to the advent of artificial intelligence», notes Volodymyr Zayachkovskyi.

Radical changes are happening in terms of technology and those who will work with these technologies in the future must change as well.

College teachers and students are making use of the Action.Education platform. Each teacher studied the educational material available on the platform and had to pass a test on it. Additionally, both male and female students view online educational content from the Action.Education platform and take tests to obtain certificates.

The Mohyliv-Podilskyi Assembly and Economic Vocational College has already been utilizing a distance learning platform for six years. There are 240 educational courses available on the platform. Every year, teachers have to adjust these courses to deal with the changes brought about by scientific and technical progress.

According to the statistics of the Ministry of Digital Transformation, 91.3% of surveyed teenagers agree that digital education affects the quality of the educational process.

«We don’t just use Action.Education. We also use educational materials from Microsoft, which are available for free. Each student can choose the materials which will be the most useful and interesting for them. On our part, we encourage this sort of individualized approach and we provide all the necessary resources to facilitate it», adds Zayachkovskyi.

The director of the Mohyliv-Podilskyi Assembly and Economic Vocational College is confident that, in the near future, graduates of his institution, regardless of their specialty, will be required to work with digital tools.

With the introduction of artificial intelligence, a vast number of niches are opening, but there are also many which are closing. If someone entered their profession before the onset of this current wave of rapid technological progress, then they will be forced to improve and adapt. We live in an era where lifelong learning will be necessary, and the digital literacy and individualized approach to learning which modern students receive in educational institutions will be vital for this.

As technology develops, there are dangers related to the personal data of people who use digital resources, including students who use online platforms for their studies. The discipline of «Cyber Security and Protection of Computer Networks» was introduced for certain specialties at the Mohyliv-Podilskyi Assembly and Economic Vocational College.

«We use the Moodle platform for our educational processes. With this system, we ensure our students personal data and our teaching materials are protected. For this, we have a separate engineer who explains to teachers and students how to protect their data», explains the director of the college.

Читайте також, релокація та адаптація: швейне підприємство з Харкова дає роботу людям з інвалідністю на Вінниччині.

Щоб отримувати новини вчасно, підписуйтесь на наш Телеграм-канал.

Фото: фейсбук-сторінка Могилів-Подільського монтажно-економічного коледжу та zmina.info

Читайте також