menu
Ексклюзив Надзвичайні події Влада Громади Війна Освіта Культура Туризм Дозвілля Спорт Технології Історія Україна і Світ Агро Коронавірус Інфо Medtime Оздоровлення Beauty.Time Life Команда IVin
<-

«Студенти з цими навичками більш затребувані на ринку праці»: як в сусідній Молдові розвивають інформаційну та цифрову освіту

22.05.2024 12:00

Досвід Технічного сільськогосподарського коледжу міста Сороки в напрямку розвитку інформаційної та цифрової освіти

Республіка Молдова проголосила свою незалежність на три дні пізніше, ніж Україна, та пройшла схожий з нашою країною шлях адаптації до європейських цінностей. Однією зі складових цих цінностей є розуміння необхідності розвитку системи освіти та інтеграції в неї цифрових та інформаційних навичок. Таке розуміння є у керівництва та викладачів Технічного сільськогосподарського коледжу міста Сороки. I-VIN.INFO поспілкувався із фахівцями коледжу та дізнався, як в молдавському навчальному закладі розвивають інформаційну та цифрову освіту.

В Технічному сільськогосподарському коледжі міста Сороки використовують багатогранний підхід до підвищення інформаційної грамотності серед студентів та студенток, який включає в себе інтеграцію практик інформаційної освіти в навчальний процес. Усі дисципліни включають елементи інформаційної грамотності. А це оцінка достовірності інформації, пошук та використання інформації з різних джерел, етичне використання інформації та критичне мислення. Викладачі проходять навчання з питань інформаційної грамотності та інтегрують її у свої методи викладання.

«В нашому коледжі програми з розвитку інформаційної грамотності почали вводити з 2016 року. Це було пов’язано з рядом чинників, серед яких – стрімке зростання використання інформаційних технологій у всіх сферах життя, включаючи освіту. А також – поширення дезінформації та фейкових новин, що робило життєво важливим для студентів вміти критично оцінювати інформацію», - розповідає завідувачка кафедри спеціалізованих предметів з профілем «Механіка» Марія Гумені.

За словами заступника директора Технічного сільськогосподарського коледжу міста Сороки Юрія Петрика, студенти та студентки проявляють високу зацікавленість до програм з розвитку інформаційної грамотності. Задля оцінки успішності програм інформаційної освіти студенти виконують завдання, які вимагають застосування їх інформаційних навичок та компетенцій у реальних умовах. Також вони збирають колекцію своїх робіт, які демонструють прогрес їхніх інформаційних навичок протягом усього курсу.

Для обміну досвідом та покращення якості інформаційної освіти Технічний сільськогосподарський коледж міста Сороки співпрацює з Технічним університетом Молдови та Політехнічними коледжами міст Кишинів та Бельці.

Інтеграція інформаційної у навчальний процес має безліч переваг для підготовки студентів до подальшої кар'єри та професійного розвитку:

1) Інформаційні навички – пошук, оцінка та використання інформації з різних джерел; критичне мислення; вирішення проблем; робота з інформаційними технологіями.

2) Комунікаційні навички – ефективна комунікація в письмовій та усній формі; використання різних каналів комунікації; командна праця.

3) Навички самонавчання – Здатність самостійно вчитися та адаптуватися до нових знань та навичок; постановка цілей та управління часом.

«Студенти, які мають навички інформаційної грамотності, більш здатні адаптуватися до нових умов та вимог ринку праці. Студенти, які мають такі навички, більш затребувані роботодавцями, більш конкурентоспроможні на ринку праці та готові до успіху в сучасному світі», - переконана Марія Гумені.

Окремим актуальним сьогодні напрямком розвитку Технічного сільськогосподарського коледжу міста Сороки є інтеграція цифрових технологій в освітній процес. В коледжі впроваджують декілька конкретних кроків в цьому напрямку.

Перший – це розвиток інфраструктури, а саме забезпечення бездротового доступу до інтернету на території коледжу, оснащення навчальних аудиторій комп'ютерами, проекторами та іншим обладнанням. Створення комп'ютерних лабораторій.

Другий – підготовка викладачів. В коледжі проводять тренінги та семінари з використання цифрових технологій у викладанні. Надають підтримку викладачам у розробці онлайн-курсів та матеріалів та заохочують їх до використання інноваційних методів навчання.

Третій – сприяння використанню студентами цифрових технологій у навчальному процесі: надання студентам доступу до комп'ютерів та програмного забезпечення. Навчання студентів навичкам роботи з цифровими технологіями. Заохочення студентів до використання цифрових технологій для досліджень, підготовки презентацій та інших цілей.

Четвертий крок – використання онлайн-інструментів для комунікації: створення платформ Google Classroom з предметів. Використання соціальних мереж для поширення інформації про заходи та новини коледжу.

Якщо детальніше розглянути саме четвертий крок, то слід зазначити, що в коледжі використовують широкий спектр цифрових ресурсів та платформ для підтримки навчального процесу. Зокрема, в коледжі звертаються до наступних цифрових платформ:

TwinSpace – європейська платформа для обміну інформацією, повідомленнями, онлайн конференціями, яка використовується для спілкування між студентами та викладачами коледжів різних країн.

Google Workspace – набір інструментів для спільної роботи, що включає електронну пошту, календар, документи, таблиці та презентації.

Google Classroom – платформа, яка використовується для створення, розповсюдження та оцінки завдань без паперу. Вона допомагає вчителям та учням спілкуватися та співпрацювати, обмінюватися файлами та ресурсами, відстежувати прогрес та оцінки, створювати віртуальні класи та спільноти.

Meet, Zoom – платформи для відеоконференцій, які використовуються для проведення онлайн-конференцій, нарад та інших заходів.

Подальший розвиток цифрової освіти коледж вбачає у розширенні використання штучного інтелекту, VR/AR та гейміфікації для персоналізації навчання та підвищення мотивації студентів. В найближчому минулому викладачі Технічного сільськогосподарського коледжу планують розвивати інтерактивні онлайн-курси для стимулювання співробітництва та взаємодії між студентами різних навчальних закладів Республіки Молдова.

«Цифрова освіта може бути більш інтерактивною, ніж традиційні методи навчання. Студенти можуть використовувати різні інструменти та технології для участі в обговореннях, вирішувати завдання та працювати над проєктами у групах. Це може допомогти їм краще засвоїти матеріал та розвинути навички критичного мислення. Найкращий підхід до навчання зазвичай є комбінацією цифрового та традиційного навчання. Наш коледж прагне надати студентам доступ до різноманітних освітніх ресурсів та методів навчання. Ми вважаємо, що це допоможе їм отримати знання та навички, необхідні для успіху у навчанні, кар'єрі та житті», - підсумовує директор Технічного сільськогосподарського коледжу міста Сороки Костянтин Нестеренко.

Наведена вище стаття була створена в рамках проєкту n-ost «Online journalism, in-depth», який фінансується Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ). Погляди, висловлені в цій статті, належать незалежним авторам і не обов’язково відображають погляди BMZ.


________________________________________________________________________


«Students with these skills are more in demand in the job market»: how neighboring Moldova is developing information and digital education


The experience of the Technical Agricultural College in the city of Soroca in the development of information and digital education


The Republic of Moldova declared its independence three days later than Ukraine and went through a similar path of adaptation to European values as our country. One of the components of these values ​​is understanding the necessity of developing the education system and integrating digital and information skills into it. Such understanding is present in the leadership and teachers of the Technical Agricultural College in the city of Soroca. I-VIN.INFO spoke with the college experts and learned how information and digital education are being developed in Moldovan educational institutions.

In the Technical Agricultural College in the city of Soroca, a multifaceted approach is used to enhance information literacy among students, which includes integrating information education practices into the learning process. All disciplines incorporate elements of information literacy. This includes assessing the credibility of information, searching for and using information from various sources, ethical information use, and critical thinking. Teachers undergo training in information literacy and integrate it into their teaching methods.

«In our college, programs for the development of information literacy began to be introduced since 2016. This was associated with a number of factors, including the rapid growth of information technology usage in all areas of life, including education. Additionally, the spread of misinformation and fake news made it vital for students to be able to critically evaluate information,» explains Maria Humeni, head of the specialized subjects department with a focus on «Mechanics.»

According to Yuriy Petrik, the deputy director of the Technical Agricultural College in the city of Soroca, students show a high level of interest in programs for the development of information literacy. To assess the success of the information education programs, students complete tasks that require the application of their information skills and competencies in real-life situations. They also compile a collection of their work, demonstrating the progress of their information skills throughout the course.

For the exchange of experience and improvement of the quality of information education, the Technical Agricultural College in the city of Soroca collaborates with the Technical University of Moldova and Polytechnic Colleges in the cities of Chisinau and Balti.

The integration of information into the educational process has numerous advantages for preparing students for their future careers and professional development:

Information Skills - searching, evaluating, and using information from various sources; critical thinking; problem-solving; working with information technologies.

Communication Skills - effective communication in written and oral form; use of various communication channels; teamwork.

Self-learning Skills - Ability to learn independently and adapt to new knowledge and skills; goal-setting and time management.

«Students who have information literacy skills are more capable of adapting to new conditions and demands of the job market. Students with such skills are more sought after by employers, more competitive in the job market, and ready for success in the modern world,» believes Maria Humeni.

A separate and relevant direction of development for the Technical Agricultural College in the city of Soroca today is the integration of digital technologies into the educational process. The college is implementing several specific steps in this direction.

Firstly, it involves infrastructure development, namely providing wireless internet access on the college premises, equipping classrooms with computers, projectors, and other equipment, as well as establishing computer labs.

Secondly, it entails teacher training. The college conducts training sessions and seminars on using digital technologies in teaching. They provide support to teachers in developing online courses and materials and encourage them to use innovative teaching methods.

Thirdly, it promotes the use of digital technologies by students in the learning process, such as providing students with access to computers and software. Students are also taught digital technology skills and encouraged to use digital technologies for research, presentations, and other purposes.

The fourth step involves using online tools for communication, such as creating Google Classroom platforms for subjects and utilizing social networks to disseminate information about college events and news.

Taking a closer look at the fourth step, it's worth noting that the college employs a wide range of digital resources and platforms to support the educational process. Specifically, the college utilizes the following digital platforms:

TwinSpace - a European platform for exchanging information, messages, online conferences, used for communication between students and teachers from colleges in different countries.

Google Workspace - a set of collaboration tools including email, calendar, documents, spreadsheets, and presentations.

Google Classroom - a platform used for creating, distributing, and grading paperless assignments. It helps teachers and students communicate and collaborate, exchange files and resources, track progress and grades, create virtual classes, and communities.

Meet, Zoom - video conferencing platforms used for conducting online conferences, meetings, and other events.

The college envisions further development of digital education through the expanded use of artificial intelligence, VR/AR, and gamification to personalize learning and enhance student motivation. In the near future, the teachers of the Technical Agricultural College plan to develop interactive online courses to stimulate collaboration and interaction among students from different educational institutions in the Republic of Moldova.

«Digital education can be more interactive than traditional teaching methods. Students can use various tools and technologies to participate in discussions, solve tasks, and work on projects in groups. This can help them better assimilate the material and develop critical thinking skills. The best approach to learning usually involves a combination of digital and traditional teaching. Our college strives to provide students with access to a variety of educational resources and teaching methods. We believe that this will help them acquire the knowledge and skills necessary for success in their studies, careers, and lives,» concludes Konstantin Nesterenko, the director of the Technical Agricultural College in Soroca.

The above article was created as part of the n-ost project «Online journalism, in-depth,» which is funded by the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development of Germany (BMZ). The views expressed in this article belong to independent authors and do not necessarily reflect the views of BMZ.

Читайте також, освітня революція: інноваційні підходи до цифрового навчання в коледжі на Вінниччині.

Щоб отримувати новини вчасно, підписуйтесь на наш Телеграм-канал.

Фото: надані Костянтином Нестеренко

Читайте також